Még elégséges szolgáltatások: a kormány most már nem titkoltan szabotálja a sztrájk szervezését

A sztrájkhoz való jog alkotmányos alapjog. A kormány ezt szándékozik megvonni az oktatásban dolgozóktól: Kisfaludy helyettes államtitkár leveléből ez most már nem is titkoltan derül ki.

2022. január 26-án 17:08-kor érkezett meg Kisfaludy László helyettes államtitkár még elégséges szolgáltatásról szóló levele. Erre a 2022. január 24-ei egyeztetésen tett ígéretet, mikor ott helyben nem volt hajlandó egyeztetni a szakszervezetek által benyújtott kétoldalas javaslatról. Egy olyan javaslatról, ami semmi új elemet nem tartalmazott a hetekkel ezelőtt benyújtott javaslathoz képest, csak éppen minden részletre kiterjedően írta le, hogy a sztrájk előtt értesíteni kell a szülőket a készülő sztrájkról, fel kell mérni, hogy a sztrájk idejére hány gyermek felügyeletére van igény, és le kell adni a sztrájkban várhatóan résztvevők létszámát, majd pedig közvetlenül a sztrájk előtt és a sztrájk végeztével a sztrájkolók névsorát feltüntetve, hogy ki mettől meddig sztrájkolt (ti. a sztrájkhoz annak időtartama alatt is be és le is lehet csatlakozni).

[frame]

Állj a sztrájkolók közé és írd alá az aHangon indított petíciót, amit most már több, mint 30 ezren írtak alá:

[/frame]

Kisfaludy helyettes államtitkár a kormányoldal képviseletében azt válaszolta, hogy a sztrájk alatt a tanulók tanuláshoz, művelődéshez való joga nem sérülhet, ezért továbbra is úgy gondolják, hogy a sztrájk ideje alatt valamennyi ideig tanítani is kell, mi több az elmaradt órákat február 28-áig pótolni is kell!  A járványra tekintettel fontosnak tartják, hogy a sztrájk alatt a különböző osztályokba, csoportokba járó gyerekek ne keveredjenek – mintha legalábbis ez nem lenne amúgy napi gyakorlat az óvodákban és iskolákban.

Felrója a helyettes államtitkár a szakszervezeteknek, hogy éppen előkészítik a több hete kilátásba helyezett kétórás sztrájkot, ahogy írja, „úgy tesznek”, mintha tisztázódtak volna a feltételek. Természetesen semmi más nem történik, csak azok a feladatok ellátása, amelyeket nem lehetne közvetlenül sztrájk előtt megtenni akkor, ha a sztrájk idejére megszületik a még elégséges szolgáltatásról szóló döntés.

Magyarán, olyan helyzetet kíván a kormányoldal teremteni – és ezt már egyáltalán nem titkolja –, amely a sztrájk megszervezését teljességgel meggátolja.

A helyettes államtitkár azt is sérelmezi, hogy kérjük a szülőket, hogy a sztrájk alatt ne küldjék be gyermekeiket a közoktatási intézménybe, mondván, hogy a tárgyaláson még vállaltuk, felügyelet lesz a sztrájk ideje alatt tantermekben, és sajnálatos, hogy „csak ennyire lehet számítani” a vállalásainkra. Ezek szerint Kisfaludy László úgy gondolta, hogy a felügyeletben való részvételt minden óvodás és diák számára elő kellett volna írni, nem csak azok számára biztosítani, akik esetében a szülő ezt kérte? Ez egészen elképesztő, a valóságtól és a gyakorlattól elrugaszkodott gondolat.

Végezetül arról írt a kormányoldal képviselője, hogy a hét tárgyalás alatt újabb javaslatokat tettek le az asztalra, amelyeket nem fogadtunk el. Ezzel szemben sajnos az történt, hogy eddig egyetlen pontban, a nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkakörben dolgozók munkaidő-beosztásában látszott – a legutóbbi egyeztetésen – némi elmozdulás, persze konkrét ígéret nélkül, a többi követelés közül egyet sem fogadott el a kormányoldal. Kaptunk viszont egy olyan ajánlatot, hogy amennyiben lemondunk a további bérkövetelésről, és megelégszünk a 10 százalékos pótlékemeléssel és azzal a ködös ígérettel, hogy majd 2023-ban egy „nagyarányú” béremelés lesz és amelyről semmi több nem tudható, akkor kapnak a közoktatásban dolgozók évi egyszeri, 200 ezer forintos Szép kártyát (a megbízási szerződéssel dolgozók ennek felét átutalással) és évi 30 ezer forint szakkönyvtámogatást.

Többször is rákérdeztünk, hogy

ha a Szép kártya és a könyvtámogatás fedezete rendelkezésre áll, akkor miért kötik feltételekhez ennek biztosítását, de erre érdemi válasz nem érkezett.

Amikor annak neveztük ezt az ajánlatot, ami: nevezetesen, hogy a feltételhez kötés valójában zsarolás, azt a kormány képviselője kikérte magának, és sajnálattal közölte a helyettes államtitkár, hogy ezeket a javaslatokat a szakszervezetek nem fogadták el.

Íme két szakszervezet válasza Kisfaludy László levelére, a még elégséges szolgáltatásra tett kormányajánlatra:

[frame]

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Tisztelt Kisfaludy László!

A 2022. január 31-re meghirdetett kétórás „figyelmeztető” sztrájkkal kapcsolatos, még elégséges szolgáltatás mértéke és feltételei vonatkozásában megküldött levelét megkaptuk.

A levélben leírtak alapján a Kormány kijelölt képviselőjeként a még elégséges szolgáltatás témakörében december eleje óta folytatott megbeszéléseken első alkalommal előterjesztett javaslattal gyakorlatilag egyező tartalmú ajánlatot fogalmazott meg. Megjegyezzük, hogy ez még a megbeszélések során később előterjesztett, az órák 75%-ának megtartására irányuló ajánlathoz képest is visszalépés, hiszen gyakorlatilag a sztrájk alatti foglalkozások 100%-ának megtartását jelentené, még ha utólag is.

Egyébiránt, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (3) bekezdése a rendkívüli szünet elrendelése miatt elmaradt tanórákkal kapcsolatban úgy rendelkezik, hogy azok pótlására csak akkor van szükség, ha a rendkívüli tanítási szünet miatt az előírt követelmények átadását, elsajátítását nem lehet megoldani. Véleményünk szerint nem indokolt, hogy a sztrájk miatt kieső tanítási órák esetében az iskolák ettől eltérően járjanak el.

Tájékoztatjuk, hogy a sztrájkbizottság álláspontja szerint – melyet a releváns bírói gyakorlat is alátámaszt – a köznevelési ágazatban a még elégséges szolgáltatásnak semmiképpen sem tárgya az oktatás-nevelés, a foglalkozások és órák megtartása, tehát a művelődéshez való jog sztrájk alatti érvényesítése. Ebből következően a még elégséges szolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységek – így a foglalkozások és órák megtartása – mértékéről és feltételeiről nem kell egyeztetést folytatni és abban nem is kell megállapodni.

A járványügyi szempontokra figyelemmel tett azon javaslattal, mely szerint minden gyermek, illetve tanuló a saját osztályában, illetve csoportjában tartózkodjon a sztrájk kétórás időtartama alatt, szintén nem értünk egyet, azt nem tudjuk elfogadni. A saját javaslatunk, amely a foglalkozásokra és tanórákra – tehát nem a gyermekfelügyeletre! – előírt törvényi korlátban szabályozza az egyes osztályokban, illetve csoportokban egyszerre jelenlévő gyermekek, illetve tanulók létszámát, a felvetett szempontokat is figyelembe vette, valamint tekintettel van az alábbi tényekre is:

1 Az iskolákban jelenleg jóval kevesebb tanuló, illetve az óvodákban jóval kevesebb gyermek felügyeletéről kell gondoskodni a COVID-19 járvány, illetve a párhuzamosan elindult influenzajárvány okán. Jelentős létszámú gyermek-, illetve tanuló-keveredéssel tehát nem kell számolni.

2 Az óvodákban az összevont csoportokban való felügyelet jelenleg sajnos rendszeres, ennek elsődleges oka a rendkívül nagy óvodapedagógus- és dajkahiány. A minisztérium rendelkezésére állnak feltételezhetően azok a statisztikai adatok, melyek szerint minden egyes óvodában egynél több – van ahol 6-10 – betöltetlen óvodapedagógus álláshely van.

3 Az iskolákban is jelen van a 2. pontban írt jelenség, valamivel kisebb mértékben. A testnevelés órák, a nyelvórák, a kis óraszámú tantárgyak – pl. rajz, technika – esetében rendszeres a csoport- és osztályösszevonás.

4 A délutáni napközi esetében, különösen a 16:00 és 17:00 közötti időszakban több osztály, akár a teljes alsós évfolyam valamennyi osztálya részére egy osztályteremben biztosítják a gyermekfelügyeletet.

5 A szakszervezetek többszöri kérése ellenére is folytatódott hónapokig az összes 1-8. évfolyamos általános iskolások, valamint a hat, illetve nyolcosztályos gimnáziumok tanulóinak bevonásával a Lázár Ervin program, amelynek keretében különböző településeken lakó tanulóknak szerveztek közös programot, mégpedig úgy, hogy több tanulócsoportot együttesen utaztattak buszokkal, illetve ültek együtt színházban, moziban, cirkuszban.

Fentiekre tekintettel a 2022. január 24-én elektronikusan is megküldött és aznap szóban is ismertetett javaslatunkat tartjuk fenn, annak aláírására bármikor készen állunk, akár már a holnapi napon.

A 2022.01.26-án elküldött és aláírt dokumentum letölthető formátumban (pdf):

[/frame]

MOST lépj be a PDSZ-be!

A munkavállalói jogainkat kemény harcokban tudjuk csak elérni, és kizárólag akkor, ha sokan álltok mögöttünk. Ha nem vagyunk elegen, nem lesz elegendő a fizetésünk, nem lesznek emberi munkakörülményeink – viszont lehet rettegni a munkahelyeken csöndben, behúzott farokkal.

Hasonló cikkek

Aki nem lép egyszerre…

nemcsak, hogy nem kap rétest estére, de könnyen találja magát partvonalon kívül. Mialatt nem hajlandóak a tankerületi központok felvenni szakképzett pedagógusokat, mert annak idején úgy

Tovább olvasom »

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »