Itt az idő! Kezdődik a tanév: szervezzétek a munkabeszüntetéseket!

Mindjárt elkezdődik a tanév. Ez azt is jelenti, hogy idő van: el kell kezdenünk a munkabeszüntetések szervezését! Ebben az anyagban azt is bemutatjuk, hogyan kell felkészíteni a szülőket a sztrájkra.

Az jó látható, hogy az augusztus 30-ára tervezett sztrájktárgyalásoktól közvetlen eredményeket nem várhatunk. Hogy akkor miért megyünk mégis oda? Mert ha nem teljesítjük ezt a kötelezettségünket, akkor az intézményekben nem folyhat jogszerű sztrájk – márpedig sok intézményben a munkabeszüntetés ezen formáját szeretnék kihasználni a kollégák. (A polgári engedetlenkedéssel kapcsolatos tudnivalókról ebben a cikkben írtunk részletesen). A sztrájktörvény a feleket ugyanis még a sztrájk időtartama alatt is egyeztetésre kötelezi. Ezért kell újból és újból leülnünk olyan – a miniszterelnök által kijelölt – tárgyalópartnerekkel „tárgyalni”, akik jól láthatóan nem rendelkeznek semmiféle döntési felhatalmazással sem.

https://nedolgozzingyen.hu/2022/08/24/sztrajk-mik-a-sztrajk-elotti-teendoink/
Arról, hogy milyen teendőket kell ellátni a sztrájkhoz, ebből a korábbi cikkből tájékozódhatsz

Továbbra is követeljük a sztrájkkövetelések teljesítését

…azaz a jövőbeni ígéreteken túl,

  • azonnali, egyszeri béremelést mind a pedagógusoknak, mind a nevelő-oktatómunkát közvetlenül segítőknek (NOKS),
  • a munkaterhelés csökkentését – a régi, heti 22 óránál nem magasabb kötelező óraszám visszaállítását és azt, hogy
  • heti 35 óránál több időre ne legyenek beosztható NOKS-munkakörben dolgozók gyermekfelügyeletre.

Garanciákat kérünk arra, hogy biztosítja a kormány az intézményműködés anyagi fedezetét mind a személyi, mind pedig a dologi költségeket illetően.

Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy korrekt módon meghirdetik az összes üres álláshelyet, és nem automatikusan osztják szét az ellátatlan órák egy részét a megmaradt kollégák között, ahogy az most folyik. Jelentős ugyanis a tartós helyettesítések száma.

A rendelkezésünkre álló adatok szerint 11%-kal magasabb a tantárgyfelosztásban megállapított, ellátandó órák száma és erre jön rá a tartós helyettesítés. A tankerületi központokhoz tartozó intézmények közül 1836-ban van tartós helyettesítés.

Azzal, hogy lehetővé vált a nyugdíjasok közalkalmazotti jogviszony keretében történő foglalkoztatása, még inkább aktuális, hogy az előmeneteli rendszer egészüljön ki további kategóriákkal, ne legyen a pálya végén egyhelyben járás.

Ismét előkerül a minősítési eljárásban való részvételi kötelezettség eltörlése, a megbízási díjak mértéke, valamint nyugdíjasok visszafoglalkoztatásával kapcsolatos számos probléma, de legfőképpen az, hogy a

a közpénzeket a közjóra kell fordítani, és nem üzletelni vele! A közoktatás pedig nem költség, de a legfontosabb befektetés!

Az alábbiakban azt járjuk körül, hogyan kell felkészíteni a szülőket a sztrájkok előtt.

A sztrájkfelkészülés menetrendje

Hogyan tudunk segíteni a szülőknek, hogy segíteni tudják a közoktatás helyzetének javítása érdekében folytatott harcunkat?

A házirend módosításán kívül, ami lehetővé teszi a szülők számára az eddiginél több hiányzás, vagy ahogy a jogszabályban van, mulasztás igazolását, azzal is segíthetünk, ha a tanulónak lehetőséget adunk arra, hogy a hiányzás alatt érdemjegyeket szerezzen. Ennek módja lehet házidolgozat, interaktív feladatok megoldásainak értékelése, de az is, ha a megtartott tanítási órákon lehetőséget adunk érdemjegyek szerzésére.

Ezzel kivédhető, hogy a mulasztások miatt a tanulónak osztályozó vizsgát kelljen tennie.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdése szerint (a kiemelések tőlünk):

[frame]

Ha a tanulónak – az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével – egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen

a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát,

b) az Nkt. 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát,

c)-d)

e) alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát,

f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

(8) A nevelőtestület a (7) bekezdésben foglaltak alapján az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.

[/frame]

Kell-e pótolni a sztrájk miatt elmaradt tanítási napokat?

Felmerülhet a kérdés, hogy ha a sztrájk miatt tanítási napok maradnak el, ezeket pótolni kell-e, és ha igen, mikor.

Erről az Nkt. 30. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „A fenntartó egyetértésével az iskola igazgatója – az elmaradt heti pihenőnapok igénybevételének biztosítása nélkül is – elrendelheti a hat tanítási napból álló tanítási hét megszervezését, valamint a tanuló heti kötelező óraszámát meghaladó tanítás megszervezését, ha a rendkívüli tanítási szünet miatt az előírt követelmények átadását, elsajátítását nem lehet megoldani.

Tehát, ha a sztrájk idején az intézményvezető a sok tanulói hiányzás miatt tanítás nélküli munkanapot rendelne el, csak akkor kell pótolni az elmaradt órákat, ha enélkül a követelmények nem volnának teljesíthetőek.

A pótlás lehetséges az órarend feletti plusz órák beiktatásával vagy szombati tanítási nap elrendelésével.

Bármelyik is történik azonban, ezek a pedagógus számára munkaidőbeosztáson kívüli munkavégzésnek, következésképpen, az Mt. 107. § a) pontja szerinti rendkívüli munkaidőnek minősülnek, amelyért az Mt. 143. §-a szerinti díjazás jár. Ennek mértéke munkanapon az illetményen felül az óradíj 50%-ának megfelelő bérpóték, szombaton a többletórákra járó illetményen felül 100%-os óradíjjal fizetett bérpótlék. Az óradíjat az Mt. 139. §-a alapján úgy számoljuk ki, hogy az alapbért elosztjuk 174-gyel.

Lehet-e június 15. utáni tanítási napokat elrendelni?

Nem lehet. A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 2. § (4) bekezdése szerint „A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2023/2024. tanítási évben történő feldolgozásáról.”

[frame]

Csak akkor lehetünk erősek, ha összefogunk. Ha elegen vagyunk, senki sem állíthat meg bennünket! Nélküled nem megy: csak a te tagdíjaidból vagyunk képesek érdekedben elvégezni a munkát!

Miért különösen fontos, hogy most belépj a PDSZ-be?

Mert a sztrájk, az akciók szervezése, a cikkek, anyagok, a jogsegély rengeteg erőforrásunkat felemészti: a beadványainkat elő kell állítanunk, benneteket meg kell védenünk, híreinket meg kell írnunk, meg kell szerkesztenünk, el kell juttatnunk hozzátok. És a PDSZ CSAK a tagság befizetéseiből gazdálkodik! CSAK ti tudjátok bebiztosítani, hogy folytathassuk a harcunkat! NÉLKÜLETEK NEM MEGY! EZÉRT KÉRÜNK, HOGY MÉG MA CSATLAKOZZ, ÉS SZERVEZD MEG A CSOPORTODAT, HA NINCS ILYEN A MUNKAHELYEDEN! CSAK EGYÜTT GYŐZHETÜNK!

Ne feledd: a szakszervezeti tagság nem szotyiért és karácsonyi ajándékcsomagért fontos! Hanem azért, hogy a jogászaink megvédjenek, eljárjanak a nevedben, ha jogsértés ér. És azért, hogy a mindenkori kormánnyal szemben hatékonyan képviselhessük az érdekeidet! Ha nem vagyunk elegen, akkor sehol sem vagyunk!

Havi egy gyorséttermi menü árával bebiztosíthatod, hogy mindig legyen, aki kiáll az érdekeidért!

Támogasd a PDSZ-t!

Segítheted a munkánkat pénzbeli adománnyal átutalással, a közlemény rovatban a “Támogatás” feltüntetésével vagy a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete számlaszámán: 11713005-20411756-00000000 (itt a sztrájkszervezéssel, a sztrájkolók támogatásával, kampányokkal, rendezvényekkel kapcsolatos bokros kiadásokat lehet támogatni), a sztrájkolókon kívül a polgári engedetlenségben résztvevők támogatására is, valamint az alapítvány közoktatási céljainak (http://pdsz.hu/pdsz/alapitvany) megvalósulására az Oktatással a Demokráciáért Alapítvány számlaszámán: 11707000-22230573-00000000 lehet támogatást küldeni.

[/frame]

Hasonló cikkek