PDSZ-csoportok: vegyétek igénybe a munkaidő-kedvezményt!

Sajnos egyre több munkahelyen fordul elő, hogy jogellenesen módon nem adják ki a munkaidő-kedvezményeket.

Ahol PDSZ-csoport van, fontos, hogy vegyétek igénybe a munkaidő-kedvezményt! Ezzel kapcsolatban minden elolvasható ebben a PDSZ honlapján elérhető jogi állásfoglalásban.

Az utóbbi időben több új PDSZ-csoport is alakult – ugyanakkor panasz és kérdés érkezik hozzánk ebben a témában. Egyre gyakoribb, hogy jogellenesen módon nem adják ki a munkaidő-kedvezményeket. Ha nem sikerül helyben megoldani a problémát, mindenképpen keressetek bennünket!

Ne felejtsétek el azt sem, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 273. § (3)-(4) bekezdése alapján összesen két tagnak munkajogi védelem jár. Idemásoljuk a vonatkozó előírásokat:

[frame]

273 § (1) A közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges – a (3) bekezdés szerint megjelölt – választott szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállaló (a továbbiakban: tisztségviselő) munkaviszonyának a munkáltató által felmondással történő megszüntetéséhez, valamint a munkáltató tisztségviselőt érintő 53. § szerinti intézkedéséhez.

(2) Az (1) bekezdés szerinti védelem a tisztségviselőt megbízatásának idejére és annak megszűnését követő hat hónapra illeti meg, feltéve, ha a tisztségét legalább tizenkét hónapon át betöltötte.

(3) A szakszervezet a 236. § (2) bekezdésben foglaltak szerint önállónak minősülő telephelyen foglalkoztatott tisztségviselők közül, ha a munkavállalóknak a naptári év első napján a megelőző naptári évre számított átlagos statisztikai létszáma

a) az ötszáz főt nem haladja meg, egy főt,

b) az ötszáz főt meghaladja, de az ezer főt nem haladja meg, két főt,

c) az ezer főt meghaladja, de a kétezer főt nem haladja meg, három főt,

d) a kétezer főt meghaladja, de a négyezer főt nem haladja meg, négy főt,

e) a négyezer főt meghaladja, öt főt

jelölhet meg.

(4) A (3) bekezdésben megjelölt tisztségviselőn túlmenően az (1) bekezdésben meghatározott védelem illeti meg a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet alapszabály szerinti legfelsőbb szerve által megjelölt egy tisztségviselőt.

(5) A szakszervezet akkor jogosult a (3)-(4) bekezdésben foglaltak szerint megjelölt tisztségviselő helyett másik tisztségviselőt megjelölni, ha a tisztségviselő munkaviszonya vagy szakszervezeti tisztsége megszűnt.

(6) A szakszervezet az (1) bekezdésben foglaltak szerinti munkáltatói intézkedéssel kapcsolatos álláspontját a munkáltató írásbeli tájékoztatásának átvételétől számított nyolc napon belül írásban közli. A tájékoztatásnak, ha a szakszervezet a tervezett intézkedéssel nem ért egyet, az egyet nem értés indokait tartalmaznia kell. Ha a szakszervezet véleményét a fenti határidőn belül nem közli, úgy kell tekinteni, hogy a tervezett intézkedéssel egyetért.

274 § (1) A munkavállalót szakszervezeti érdek-képviseleti tevékenységének ellátása érdekében munkaidő-kedvezmény illeti meg, továbbá a 273. § (3)-(4) bekezdése szerint megjelölt munkavállaló mentesül munkavégzési kötelezettsége alól a munkáltatóval való konzultáció tartamára.

(2) Az (1) bekezdés alapján naptári évenként igénybe vehető összes munkaidő-kedvezmény a munkáltatóval munkaviszonyban álló minden két szakszervezeti tag után havi egy óra. Az igénybe vehető munkaidő-kedvezményt a szakszervezet január elsejei taglétszáma alapján kell meghatározni.

(3) A munkaidő-kedvezményt a szakszervezet által megjelölt munkavállaló veheti igénybe. A szakszervezet a munkáltatónak a munkaidő-kedvezmény igénybevételét – előre nem látható, halasztást nem tűrő és rendkívül indokolt esetet kivéve – legalább öt nappal korábban köteles bejelenteni.

(4) A munkaidő-kedvezmény a tárgyév végéig vehető igénybe. A munkaidő-kedvezményt megváltani nem lehet.

(5) A munkaidő-kedvezmény, valamint a munkáltatóval való konzultáció tartamára távolléti díj jár.

275 § A szakszervezet képviseletében eljáró, munkaviszonyban nem álló személy, ha a szakszervezetnek a munkáltatóval munkaviszonyban álló tagja van, a munkáltató területére beléphet. A belépés és a munkahelyen való tartózkodás során a munkáltató működési rendjére vonatkozó szabályokat meg kell tartani.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200001.tv

[/frame]

Fontos tudni, hogy a PDSZ Országos Választmánya további egy fő munkajogi védelméről is nyilatkozhat. Ez a védelem az országos választmányi tagokon kívül, ahol ilyen tisztséget betöltő tag nincs, a csoportképviselő-helyetteseket illeti meg.

A tisztségviselők által fel nem használt munkaidő-kedvezmény tankerületi központonként és szakképzési centrumonként, vagy óvodaösszevonások esetén az egy munkáltatóhoz tartozó óvodák esetében összevonható. Ekkor egy személyt érdemes az érintett csoportoknak választani, aki a szakszervezeti tisztségviselőnek járó, fel nem használt munkaidő-kedvezményt, a töredékidőket összeadva, igénybe veszi. Erről azt az intézményvezetőt, ahol a tisztségviselő dolgozik, valamint a munkáltatót (tanker, szc, óvodai központ, stb.) vezetőjét értesíteni kell.

Hogyan járjunk el?

Ha ilyen problémával küzd a PDSZ-csoport, ezt a levélmintát érdemes a saját céljaitokra szabva eljuttatni az intézményvezetőhöz:

Tisztelt Intézményvezető!
Ezúton kérem, hogy az Mt. 274. §-a alapján engem megillető, heti …. óra munkaidő-kedvezményt a 2022/2023. tanítási év folyamán, 2023. június 15-éig az alábbiak szerint szíveskedjék kiadni:
A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 18. §-ában foglaltak szerint a szakszervezetek tisztségviselőit, továbbá a Közalkalmazotti Tanács tagjait és elnökét megillető munkaidő-kedvezményt a pedagógus kötött munkaidejének terhére kell kiadni oly módon, hogy a munkaidő-kedvezmény nyolcvan százaléka a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőre, húsz százaléka a neveléssel-oktatással lekötött idő felső határa feletti kötött munkaidőre essen. Ennek megfelelően szíveskedjék a neveléssel, oktatással lekötött munkaidőmet hetente …..órával, a neveléssel-oktatással lekötött idő felső határa feletti kötött munkaidőmet pedig heti … órával csökkenteni.
A munkaidő-kedvezménynek a neveléssel, oktatással lekötött munkaidőre eső töredékóraszámának, azaz a havi … órának a felhasználásáról – az előre nem látható, halasztást nem tűrő és rendkívül indokolt esetet kivéve – legalább öt nappal korábban fogok nyilatkozni.
Egyúttal bejelentem, hogy a PDSZ szakszervezeti tisztségviselőjeként az Mt. 274. § (2) bekezdése alapján munkajogi védelem illet meg.

[frame]

Miért különösen fontos, hogy most belépj a PDSZ-be?

Mert a sztrájk, az akciók szervezése, a cikkek, anyagok, a jogsegély rengeteg erőforrásunkat felemészti: a beadványainkat elő kell állítanunk, benneteket meg kell védenünk, híreinket meg kell írnunk, meg kell szerkesztenünk, el kell juttatnunk hozzátok. És a PDSZ CSAK a tagság befizetéseiből gazdálkodik! CSAK ti tudjátok bebiztosítani, hogy folytathassuk a harcunkat! NÉLKÜLETEK NEM MEGY! EZÉRT KÉRÜNK, HOGY MÉG MA CSATLAKOZZ, ÉS SZERVEZD MEG A CSOPORTODAT, HA NINCS ILYEN A MUNKAHELYEDEN! CSAK EGYÜTT GYŐZHETÜNK!

Ne feledd: a szakszervezeti tagság nem szotyiért és karácsonyi ajándékcsomagért fontos! Hanem azért, hogy a jogászaink megvédjenek, eljárjanak a nevedben, ha jogsértés ér. És azért, hogy a mindenkori kormánnyal szemben hatékonyan képviselhessük az érdekeidet! Ha nem vagyunk elegen, akkor sehol sem vagyunk!

Havi egy gyorséttermi menü árával bebiztosíthatod, hogy mindig legyen, aki kiáll az érdekeidért!

Támogasd a PDSZ-t!

Segítheted a munkánkat pénzbeli adománnyal átutalással, a közlemény rovatban a “Támogatás” feltüntetésével vagy a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete számlaszámán: 11713005-20411756-00000000 (itt a sztrájkszervezéssel, a sztrájkolók támogatásával, kampányokkal, rendezvényekkel kapcsolatos bokros kiadásokat lehet támogatni), a sztrájkolókon kívül a polgári engedetlenségben résztvevők támogatására is, valamint az alapítvány közoktatási céljainak (http://pdsz.hu/pdsz/alapitvany) megvalósulására az Oktatással a Demokráciáért Alapítvány számlaszámán: 11707000-22230573-00000000 lehet támogatást küldeni.

[/frame]

Hasonló cikkek