Sztrájk a szakképzésben is! Január 31., 08:00-10:00: figyelmeztető sztrájk!

Elindult a sztrájkfolyamat a szakképzésben! A kormány nem reagált a sztrájkbizottság a szakképzést érintő követeléseire, így a PDSZ – a jogszabályoknak megfelelően – kezdeményezte Orbán Viktor miniszterelnöknél az egyeztetést a szakképzésben dolgozók körében szervezett sztrájk alatti még elégséges szolgáltatásról.

Mivel a PDSZ szakképzési sztrájkbizottságának tárgyalási kezdeményezései meghiúsultak,

a PDSZ megkezdte a január 31-én tartandó figyelmeztető sztrájk szervezését a szakképzésben dolgozó munkavállalók körében is.

Azaz a PDSZ ezzel a lépéssel immár formálisan is megkezdte a sztrájkfolyamatot a szakképzésben is! A továbbiakban a munkavállalók érdekérvényesítő erejével fogunk fellépni azért, hogy a követeléseink a szakképzésben is maradéktalanul teljesüljenek.

Miért ajánlottunk még elégséges szolgáltatást?

A szakképzésre nem vonatkoznak a közoktatásban szervezett sztrájk esetén előírt még elégséges szolgáltatásra vonatkozó előírások, így a bejelentések határidejei, a felügyeleti és a tanítási kötelezettség sem. A szakképzésben dolgozók sztrájkja előtt viszont a feleknek meg kell vitatni, hogy egyáltalán kell-e még elégséges szolgáltatást nyújtani, ill. ha kell, akkor a sztrájktörvény szerint meg kell állapodni a sztrájk alatti még elégséges szolgáltatásról, megállapodás hiányában bírósághoz kell fordulni.

Véleményünk szerint a szakképzés nem tartozik abba körbe, ahol még elégséges szolgáltatást kell biztosítani, de az eddigi tapasztalatok alapján biztosak vagyunk abban, hogy a kormányoldal szerint kell, és megállapodás hiányában elhúzódó vitára kerülne sor, ami veszélyezteti, hogy jan. 31-én a dolgozók sztrájkba lépjenek. Azért döntöttek így az érintettek, hogy bevállalják, hogy még elégséges szolgáltatást biztosítanak, sőt felügyeletet is, mert előre tudható, hogy a szakképzésben tanulók szülei a felügyeletet nem vagy alig veszik igénybe, a hosszas jogvita viszont ezáltal elkerülhető.

A PDSZ sztrájkbizottságának levele

A PDSZ Országos Választmánya január 18-án a következő levelet juttatta el a Miniszterelnökségre:

Tárgy: egyeztetés kezdeményezés

Miniszterelnöki Kabinetiroda
Orbán Viktor miniszterelnök úr részére
Budapest
Színház utca 1.
1014

[email protected]

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete 2022. március 3-án sztrájkbizottságot alakított a szakképzésben foglalkoztatott munkavállalók követeléseinek érvényesítése céljából. A sztrájkbizottság megalakulásáról és a sztrájkkövetelésekről a 2022. március 9-én kelt levelünkben tájékoztattuk. Miután levelünkre választ nem kaptunk, 2022. december 28-án ismételten egyeztetést kezdeményeztünk, felsorolva az aktualizált sztrájkköveteléseket, amelyek az alábbiak:

  1. Legalább a közoktatásban követelt illetményemeléssel azonos mértékű béremelést a szakképzésben is!
  2. A szakképzésben dolgozók tanítási évre vetített munkaidőkerete szűnjön meg, helyette első lépésként kerüljön bevezetésre a korábbi, közoktatási törvény szerinti, heti 22 óra kötelező óraszám! (Középtávon) szükséges a NAT felülvizsgálata, tananyagcsökkentés mellett a pedagógusok kötelező óraszámának heti 18 órára csökkentése).
  3. A szakképzésben dolgozók kapják vissza a közalkalmazotti jogviszonyból eredő – a közalkalmazotti törvény és annak végrehajtási rendeleteiben szabályozott – jogaikat és védelmet! (jubileumi jutalom, a negyven év jogosultsági idővel nyugdíjba vonuló nők jogviszony megszüntetésekor kötelező járandóságok, nem pedagógus- munkakörökben járó bérelemek, a közoktatásban foglalkoztatottakkal azonosan, garantált bérminimum minden legalább szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező munkatársnak, függetlenül attól, hogy legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakört lát el) A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra terjednek ki a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 32. § (3) bekezdése, valamint 33/A. §-a!
  4. Önálló oktatási minisztériumot! Közös szakmai irányítás alá kerüljön az oktatás teljes rendszere az óvodától az egyetemig!

Levelünkben kértük, hogy a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény (a továbbiakban: Sztrájktv.) 2. § (2) bekezdése alapján, hogy a Kormány jelölje ki azon képviselőjét, akivel a sztrájkkövetelésekről legkésőbb 2023. január 13-ig az érdemi tárgyalások megkezdődhetnek.

Mivel e második, egyeztetést kezdeményező levelünkre sem kaptunk Öntől mindeddig választ, kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy a Kormány nem tett eleget a Sztrájktv-ben előírt kötelezettségének. Felszólítjuk ezért, hogy a Sztrájktv. 2. § (2) bekezdése értelmében haladéktalanul jelölje ki, a Kormány képviselőjét!

Tekintettel arra, hogy az egyeztető eljárás a Sztrájktv. 2. § (1) bekezdése alapján nem vezetett eredményre, ezúton jelentjük be, hogy a szakképzésben dolgozókra vonatkozó követelések teljesítése érdekében első alkalommal

2023. január 31-én 8 órától 10 óráig kétórás figyelmeztető sztrájkot

kezdeményezünk az ország szakképző intézményeiben.

A Sztrájktv. 4. § (2) bekezdése szerint annál a munkáltatónál, amely a lakosságot alapvetően érintő tevékenységet végez – így különösen a közforgalmú tömegközlekedés és a távközlés terén, továbbá az áram, a víz, a gáz és egyéb energia szolgáltatását ellátó szerveknél -, csak úgy gyakorolható a sztrájk, hogy az a még elégséges szolgáltatás teljesítését ne gátolja.

A PDSZ álláspontja szerint a szakképző intézmények nem látnak el lakosságot alapvetően érintő tevékenységet, ám annak érdekében, hogy e kérdésben minél előbb megállapodás születhessen a két fél között, ezúton ajánlatot terjesztünk elő a sztrájk alatti még elégséges szolgáltatásról az alábbiak szerint:

Ajánlat,

amely a 2023. január 31. napjára 8 és 10 óra közötti időtartamra kezdeményezett ún. kétórás figyelmeztető sztrájk (a továbbiakban: „Sztrájk”) során a még elégséges szolgáltatás nyújtására, annak mértékéről és feltételeiről szóló megállapodásra irányul, figyelemmel a sztrájkról szóló 1989. évi VII. tv. (a továbbiakban: „Sztrájk tv.”) 4. § (2)-(3) bekezdésére.

  1. A Sztrájk időtartama alatt valamennyi a sztrájkkal érintett szakképző intézményben – függetlenül annak fentartójától – az intézményben tartózkodó tanulók felügyeletét biztosítják, továbbá a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakmai szabályoknak megfelelő ellátást lehetővé teszik a tanulók életének, testi épségének megóvása érdekében.
  2. A tanulók felügyelete és étkeztetése a következők szerint biztosított a Sztrájk időtartama alatt:

2/1.:  A Sztrájkbizottság az adott szakképző intézményben sztrájkot szervező helyi sztrájkbizottság, ennek hiányában a helyi sztrájkszervező útján – a továbbiakban: „helyi sztrájkbizottság”) a Sztrájkot megelőzően 2023. január 27. napján 12 óráig jelzi az intézményvezető részére a sztrájkban várhatóan részt vevő munkavállalók létszámát. A helyi sztrájkbizottság adatszolgáltatását 2023. január 30. napján 12 óráig pontosítja, majd 2023. január 31. napján 7.30-kor közli a sztrájkban részt vevők létszámát és sztrájkolók névsorát, azzal, hogy a sztrájkhoz ezt követően is bárki csatlakozhat, illetve a sztrájkban való részvételtől akár el is állhat figyelemmel a Sztrájk tv. 1. § (2) bekezdésére.

2/2.: A szakképző intézmények vezetői 2023. január 30. napján 12 óráig jelzik a helyi sztrájkbizottság részére, hogy várhatóan a Sztrájk időtartama alatt az egyes osztályokban hány fő lesz jelen. Az intézményvezetők adatszolgáltatásukat 2023. január 31-én reggel 7.30-kor is közlik a rendelkezésükre álló adatok alapján a helyi sztrájkbizottsággal.

2/3.: Az intézményvezetők és a helyi sztrájkbizottság a sztrájkban részt vevők várható létszáma és a felügyeletre szoruló tanulók várható létszáma alapján folyamatosan egyeztetnek és a felügyelet, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók részére a szakmai szolgáltatás ellátásához szükséges létszámot meghatározzák a következők szerint:

2/3-1.: A tanulók felügyeletének ellátására megfelelő szakképesítéssel rendelkező megfelelő létszámú oktatórendelkezésre álljon!

2/3-2.: A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 54. § (3) bekezdése szerinti maximális létszámot – 38 fő, azaz 32 fő + ennek 20%-a – egyetlen összevont osztály, ill. csoport létszáma se lépje túl a Sztrájk időtartama alatt, és ez alatt az időtartam alatt egy fő oktató lássa el a tanulók felügyeletét.

2/3-3.: A fentiek szerint szükséges létszámot az intézményvezető biztosítja azzal, hogy amennyiben a sztrájkban részt nem vevő munkavállalók létszáma a még elégséges szolgáltatás mértéke és feltételei biztosításához nem elegendő, úgy a helyi sztrájkbizottság köteles a sztrájkban részt vevő munkavállalók beállításával a még elégséges szolgáltatás jelen megállapodás szerinti mértéke és feltételei biztosításához hozzájárulni. 

5.      A sztrájk időtartamáról, a sztrájkban részt vevők várható létszámáról, a sztrájknak a tanulók irányában releváns részleteiről az intézményvezetők kötelesek 2023. január 27-én 16 óráig a kiskorú tanulók szülei felé a szükséges előzetes tájékoztatást megadni.

Kérjük, szíveskedjen bennünket tájékoztatni az egyeztetésben a Kormányt képviselő személyről, továbbá a Kormány kijelölt képviselőjével a sztrájkkövetelésekről és a fenti, sztrájk alatti még elégséges szolgáltatásról szóló ajánlattal kapcsolatban – levelünk kézhezvételét követő 48 órán belül – kerüljön sor egyeztetésre!

Amennyiben ismételten nem válaszol megkeresésünkre, a Sztrájktv. értelmében nemperes eljárást kezdeményezünk az illetékes, munkaügyi perben eljáró bíróságon.

A Sztrájkbizottság ügyvivője:

1. Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) Országos Választmánya elnöke: Komjáthy Anna, elérhetőségei: 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 20; e- mail: [email protected].

Budapest, 2023. 01. 18.

Tisztelettel a PDSZ Országos Választmánya nevében:

Komjáthy Anna
PDSZ OV elnök

[frame]

Támogasd a munkabeszüntetések szervezését!

A PDSZ a saját tagbevételeiből gazdálkodik. Nincs főállású vezető, nincs bónusz, nincs cafatéria. Viszont van munka: a munkabeszüntetések tervezése iszonyatos erőfeszítést igényel, no és rengeteg kiadás. Egyedül nehezen bírnánk. Sztrájktámogatás, polgári engedetlenkedők támogatása az alapítványon keresztül. Cikkek, jogi útmutatók, jogsegély, filmek. Élők az eseményekről. Technika, előfizetések, tárhelyek. Tájékoztató anyagok, plakátok, filmek. Erre költjük a pénzedet, ha úgy döntesz, támogatod a munkánkat!

Lépj be a PDSZ-be!

Ne feledd: a szakszervezeti tagság nem szotyiért és karácsonyi ajándékcsomagért fontos! Hanem azért, hogy a jogászaink megvédjenek, eljárjanak a nevedben, ha jogsértés ér. És azért, hogy a mindenkori kormánnyal szemben hatékonyan képviselhessük az érdekeidet! Ha nem vagyunk elegen, akkor sehol sem vagyunk!

Havi egy gyorséttermi menü árával bebiztosíthatod, hogy mindig legyen, aki kiáll az érdekeidért!

[/frame]

Hasonló cikkek