A pedagógusok jogellenes „szívatásával” kezdődik a tanév

Nem elég, hogy jön a bosszútörvény, legalábbis annak a köznevelési törvényt módosító részei, no meg mindazok számára fontos rendelkezések, akik nem kívánnak az új jogviszony keretében maradni, de egészen elképesztő, és egyben jogsértő munkáltatói intézkedésekkel bünteti a munkáltató azokat, akik még a pályán maradtak. Ezekről és a még mindig ismeretlen végrehajtási rendeletről szól írásunk. Szándékosan raktuk bele a jogszabályi hivatkozásokat, hogy ki-ki tudjon érvelni, hogy miért jogellenes, amit elrendel az igazgató vagy a tankerületi igazgató. Kérjük, jelezzétek, ha további vegzálást tapasztaltok, a [email protected] -on!

Nyílt levél Maruzsa Zoltánnak és Hajnal Gabriellának

Az alábbiakban egy az egyben közzétesszük Maruzsa Zoltán államtitkárnak és Hajnal Gabriellának, a tankerületi központok felett regnáló elnöknek írt nyílt levelünket.

Íme:

[frame]

„Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Elnök Asszony!

A 2023/2024. évi tanév kezdetéig már csak napok vannak hátra. A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet igen későn, 2023. augusztus 22-én került kihirdetésre. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt (továbbiakban: Nkt.) is módosító 2023. évi LII. törvény végrehajtási rendeletének tartalma még mindig nem ismert. A szakszervezetünkhöz érkezett visszajelzések szerint igen nagy a jogbizonytalanság a tantestületekben. Az intézményvezetők végrehajtási utasításokra várnak olyan kérdésekben is, amelyeket a jogszabálymódosítások egyáltalán nem érintenek.

Kollégáink pl. olyan esetekről számolnak be, hogy állítólag tankerületi központi utasításokra nem lehetséges az iskolákban csoportbontás keretében 14 fő alatti csoportokat létrehozni, ezáltal veszélybe kerül egyes nyelvek csoportbontásban történő oktatása, mi több, konkrétan egyes nyelvek oktatása is. Történik ez annak ellenére, hogy az Nkt. 25. § (7) bekezdése, amely a létszámokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, 2023. szeptember 1-jétől nem módosul.

Eszerint „Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetve a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése indokolja. A művészeti felsőoktatási intézmény által fenntartott nyolc évfolyamos gimnázium osztályainak minimális, maximális és átlaglétszámát a szakgimnázium (művészeti) létszámkeretei szerint kell meghatározni. Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban a minimális osztály-, illetve kollégiumi csoportlétszámtól legfeljebb húsz százalékkal el lehet térni.”

A hozzánk érkezett jelzések alapján a kurzívval jelölt szövegrész értelmezésével van gond. Ezért lenne fontos egyértelművé tenni minden igazgató számára – beleértve a tankerületi igazgatókat is –, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik az iskolai csoportbontásokra, és az így létrejövő tanulócsoportokra. Azokról az intézmény továbbra is a tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkeretén belül – létszámhatár nélkül – jogosult dönteni.

A másik gyakori probléma, amelyet jogsegélyszolgálatunknak jeleznek a kollégák, a tantárgyfelosztás szerint ellátandó tanítási órák, foglalkozások számát érinti. E kérdést a 2023. szeptember 1-jétől hatályos módosítások viszont érintik. Az Nkt. 62. §-ának 2023. szeptember 1-jétől hatályos (5)-(6) bekezdése szerint:

„(5) A nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által – az e törvény keretei között – meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni.

(6) A teljes munkaidő hatvan százalékában – azaz huszonnégy órában – (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el, amelybe bele kell számítani heti két-két óra időtartamban a pedagógus által ellátott osztályfőnöki, kollégiumi, tanulócsoport-vezetői, vagy munkaközösség-vezetéssel összefüggő feladatok, továbbá heti egy óra időtartamban a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok időtartamát. E szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha e törvény egyes pedagógus-munkakörök esetében az e bekezdésben foglaltaktól eltérően határozza meg a munkaidő egyes feladatokra fordítandó részeinek arányát. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el.”

Ebből álláspontunk szerint egyértelműen következik, hogy az osztályfőnököknek, a munkaközösségvezetőknek heti 22-nél több tanóra, ha mindkét megbízást betölti, heti 20-nál több tanóra beleértve az egyéb foglalkozást, a tantárgyfelosztásban rendes munkaidőben nem állapítható meg. Az előírt többlettanítás 2023. december 31-éig rendkívüli munkaidőnek minősül, 2024. január 1-jétől pedig a pedagógusok új életpályájáról szóló 2013. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) szerinti többlettanításként állapítható meg. Amennyiben az érintett szakszervezeti tisztségviselő is, a taglétszám alapján járó munkaidő-kedvezménye, amennyiben azt igénybe veszi, a szakszervezeti munkaidő-kedvezmény a fenti munkaidőrészt tovább csökkenti 2023. szeptember 1. és december 31. között az Mt. 274. §-ában és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 18. §-ában foglaltaknak megfelelően (a munkaidő-kedvezmény 80%-át a neveléssel, oktatással lekötött munkaidő terhére, 20%-át az efölötti kötött munkaidő terhére kell kiadni).

Napköziben dolgozó kollégáinktól olyan visszajelzések érkeztek, hogy arra hivatkozva, hogy a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőbe csak a foglalkozások (másnapi tanórákra történő felkészülés, szabadidős foglalkozások) tartoznak, amelyek sok esetben nem tesznek ki napi két óránál, tehát heti 10 óránál többet, a kollégáknak a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő fennmaradó részében az igazgató a tantárgyfelosztásban további tanítási órák megtartását rendeli el. (Van olyan visszajelzés is, mint ez pl.: „Napköziben 1 tanóra osztható ki pedagógusnak, a többi részt, ügyeletet, ebédeltetést, este 6-ig történő felügyeletet NOKS-os munkatárs is elláthatja” – így az igazgatói (tankerületi?) álláspont. No, de mi a helyzet, ha az intézményben a tanulólétszám alapján csak egyetlen pedagógiai asszisztens jár vagy egy sem? Ez esetben azonban a napköziben dolgozó kolléga kötött munkaidejébe nem fér bele, ha a foglalkozások mellett minden nap több óra felügyeletet, tanulócsoportkíséretet is el kell látnia, mert a munkaidejének ebben a részében kell elvégeznie neki is a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében felsorolt további feladatokat is. Mindezeket összevetve, abban az esetben, ha az intézményvezető a fentiek szerint jár el, a napköziben dolgozó pedagógus számára az intézményvezető által elrendelt, heti 32 órát meghaladó munkaidő rendkívüli munkaidőnek minősül, és az Mt. 143. §-a szerint fizetendő ki. Nem tudjuk azonban, hogy 2024. január 1-jétől milyen jogcímen történik esetükben a kötött munkaidőt, ill. a rendes munkaidőt meghaladó többlet kifizetése.

Több intézményből jelezték, hogy a tankerületi központ szóbeli utasítására a jövő héten minden nap 08.00-tól 16.00 óráig minden pedagógusnak az intézményben kell tartózkodni. Ez a munkáltatói, egyben fenntartói utasítás álláspontunk szerint teljességgel jogellenes. Ellentétes a fent idézett, Nkt. 62. §-ának 2023. szeptember 1-jétől hatályos (5)-(6) bekezdésében, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakkal. Az (1) bekezdés taxatív felsorolást tartamaz a kötött munkaidő neveléssel-oktatással lekötött munkaidő feletti részének terhére elrendelhető feladatokról. A (3) bekezdés szerint „A kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató határozza meg, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak a nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálat intézményében, és melyek azok a feladatok, amelyeket az intézményen kívül lehet teljesítenie.” Véleményünk szerint az a munkáltatói magatartás a fenti rendelkezéseknek nem felel meg, amely alapján – feladatmeghatározás nélkül – a tankerületi igazgató vagy az intézmény igazgatója a kollégákat az intézményben tartózkodásra berendeli, az pedig különösen jogsértő, ha a benntartózkodást a teljes heti munkaidőre, tehát a kötetlen munkaidő terhére is elrendeli. 2023. december 31-éig nem a Púétv. és a máig ismeretlen tartalmú végrehajtási rendelete alapján kell a munkaidő-beosztást elrendelni.

A jubileumi jutalom helyébe lépő közfoglalkoztatási jutalomnál is többen jelezték, hogy a jelenlegi törvényi szabályozással elesnek ettől a juttatástól. Ilyen eset az pl., amikor a pedagógusnak, akinek 2023. december 31-ig 24 év 6 hónap közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje lesz, majd a Púétv. alapján, 2024. január 1-től 30 év és 6 hónap. Így nem lesz jogosult a 25 és 30 év után járó köznevelési foglalkoztatotti jutalomra sem. Egy végrehajtási rendeletben ezt a kérdést is rendezni kellene, ha már a törvény nem tér ki erre, csak arra, hogy aki az azonos időre járó jubileumi jutalmat már megkapta, még egyszer nem szerez jogosultságot. Mivel az elérés napja az esedékesség, ezért a visszamenőlegesség a törvény szerint kizárt.

A Púétv. végrehajtási rendeletéről szóló egyeztetések második alkalmával dr. Madarász Hedvig főosztályvezető asszony, aki nem rendelkezett felhatalmazással az eddigi felvetések vonatkozásában, nem ismertette ezekről a kormány álláspontját arra hivatkozva, hogy azt a kormány még nem alakította ki. A végrehajtási rendelet tervezetét nem tudtuk végig megvitatni, de az volt az ígéret, hogy lesz következő egyeztetés. Egy héttel később, a 2023. augusztus 16-ai sztrájktárgyaláson a kormányoldal részéről az a javaslat hangzott el, hogy a végrehajtási rendelettervezetről több egyeztetés ne legyen, a szakszervezetek küldjék meg további esetleges javaslatukat és észrevételeiket. Ekkor és azóta sem kaptunk arra vonatkozó visszajelzést, hogy az eddigi felvetéseinket a kormányoldal befogadta-e, ill. melyeket fogadta el, és melyeket utasította vissza. Annak érdekében, hogy tartalmi észrevételeket tehessünk, kérjük Államtitkár urat, szíveskedjék megküldeni címünkre a végrehajtási rendelet jelenlegi változatát, amelybe az eddigi esetleges változtatások bekerültek.

Kérjük továbbá, hogy a fenti felvetéseink alapján készüljön világos tájékoztató az igazgatók és a nevelőtestületek számára annak érdekében, hogy a tantárgyfelosztások, a munkaterhelés, az intézményben tartózkodás rendje, összességében a foglalkoztatás minden intézményben jogszerű legyen!

A PDSZ Országos Választmánya”

[/frame]

És még egy adalék: Arról is értesítést kaptunk, hogy a tankerületek kiadták utasításba, hogy 2023.09.01-től már általános iskolában és gimnáziumban a szakértő vagy szaktanácsadó mesterpedagógusok óraszáma 18 helyett heti 20 óra legyen. Így kell elkészíteni a szeptembertől érvényes tantárgyfelosztást, holott a végrehajtási rendelet csak 2024. január 1-jétől lép hatályba.

A végrehajtási rendelet tervezetéről írtunk itt:

https://nedolgozzingyen.hu/2023/08/01/megjelent-a-bosszutorveny-vegrehajtasarol-szolo-rendelet-tervezete/

Mit tehetsz, ha az igazgató vagy a tankerületi igazgató nem vonja vissza a jogellenes intézkedést?

Ebben az esetben mihamarabb érdemes a jogsegélyszolgálatunkhoz fordulnod. Azt azonban tudnod kell, hogy a PDSZ-t, így azon belül a jogsegélyszolgálatot is a tagok által befizetett tagdíjakból tartjuk fenn. Ezért is, no meg azért, mert együtt lényegesen erősebbek vagyunk, kérünk arra, hogy ha még nem tetted meg, csatlakozz a PDSZ-hez!

A kormány minden eszközzel el akarja lehetetleníteni a szakszervezeteket, csak az általa létrehozott korporatív testülettel, azaz voltaképpen saját magával akar álegyeztetéseket folytatni. Erről írtunk itt:

https://nedolgozzingyen.hu/2023/08/09/a-rogan-kabinet-szakszervezetellenes-lepese/

Ne hagyjuk!

LÉPJ BE A PDSZ-BE!

Jogsegélyszolgálat

A telefonos jogsegély keddenként 17-19 óráig, csütörtökönként 16-18 óráig vehető igénybe előzetes időpontegyeztetéssel. Időpontot az 1/214-5842 és az 1/266-3464 telefonszámokon lehet foglalni 9-16 óra között.

A regionális irodák és az általuk foglalkoztatott jogászok itt érhetők el:

A PDSZ-tagkártya egyben MAKASZ-kártya is

A tagkártyával igénybe veheted a MAKASZ által nyíújott KEDVEZMÉNYEKET. Aki élelmes, vissza tudja ezzel pótolni akár a teljes havi tagdíját, ami Magyarországon az egyik legalacsonyabb: az alapilletmény 0,8%-a.

Mobilflotta-kedvezmény

A PDSZ tagjai jogosultak egy rendkívül kedvező mobilflotta-előfizetéshez csatlakozni. A csatlakozás részleteiről a [email protected] email címen kérhető felvilágosítás.

Kedvezményes üdülés

Hotel Palace Hévíz Wellness- és Gyógyszállodával kötött megállapodásnak köszönhetően PDSZ-tagok és velük érkező családtagjaik részére foglalás esetén a mindenkori listaárból 15% engedményt biztosítanak. A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, és nem vonatkozik az akciósan meghirdetett árakra. A PDSZ tagságot igazolni kell, ennek legegyszerűbb módja a a PDSZ-tagkártya, ami egyben Makasz-kártya is. Foglaláskor előre jelezni kell a kedvezmény iránti igényt. Kérjük, aki él a lehetőséggel, ossza meg velünk tapasztalatait, hogy azt közzétehessük. 

Dolgozunk azon, hogy a PDSZ tulajdonában lévő, Balatonalmádi egyik legszebb telkén épült üdülőt újra használhatóvá tegyük, ezzel is olcsó üdülési lehetőséget biztosítva tagjainknak és családjuknak.

De ne csak ezért lépj be!

Ne feledd: a szakszervezeti tagság azért fontos, hogy a mindenkori kormánnyal, a fenntartóval és adott esetben az intézményvezetővel szemben is EGYÜTT hatékonyan képviselhessük érdekeinket! De azért is, hogy a jogászaink megvédjenek, eljárjanak a nevedben, ha jogsérelem ér. EGYÜTT ERŐSEBBEK VAGYUNK! CSAK EGYÜTT VAGYUNK ERŐSEK!

Havi egy gyorséttermi menü árával bebiztosíthatod, hogy mindig legyen, aki kiáll az érdekeidért!

A PDSZ-t itt tudod támogatni:

https://nedolgozzingyen.hu/2022/10/22/a-sztrajk-alapjog-most-tamogass-hogy-folytathassuk/

Hasonló cikkek

Aki nem lép egyszerre…

nemcsak, hogy nem kap rétest estére, de könnyen találja magát partvonalon kívül. Mialatt nem hajlandóak a tankerületi központok felvenni szakképzett pedagógusokat, mert annak idején úgy

Tovább olvasom »

Sehogy sem jön ki a matek

A sztrájktörvény alapján kezdeményezett egyeztetés után pár héttel, 2024. május 23-án az EFOP PLUSZ Oktatási Albizottság ülésén, amelynek a PDSZ képviselője is tagja, ismét meghallgattuk

Tovább olvasom »